úvodní stránka
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ
A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ

Nacházíte se: Úvod » Přijímací řízení
tisk

Přijímací řízení

Přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí:

 • Zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 • Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky  č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.
 • Zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

1. března 2019 – termín, do kterého je nutné odevzdat přihlášku na SŠ.

Termíny řádných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory:

 • 1. termín 12. dubna 2019
 • 2. termín 15. dubna 2019

28. dubna 2019 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy.
13. a 14. května 2019 NÁHRADNÍ TERMÍNY.
20. května 2019 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro náhradní termín na webových stránkách školy.
 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřleté

65-42-M/01 Hotelnictví - zaměření hotelnictví a cestovní ruch
65-41-L/01 Gastronomie

Kritéria přijetí

 • Studijní obory jsou určeny žákům se základním vzděláním (úspěšně ukončený 9. ročník ZŠ nebo příslušný ročník víceletého gymnázia).
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky (písemné testy se konají z MAT a ČJL). Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
 • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku) a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž váha podílu jednotné přijímací zkoušky při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 60 % přijímací zkoušky a 40 % tvoří průměr ZŠ. Vzoreček pro výpočet bodového ohodnocení ze ZŠ (1/průměr × 66,67 = bodové hodnocení).
 • V 1. termínu konají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedli na  1. místě v přihlášce, 2. termín jednotné přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží ředitelce školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) dle §16 odst. 4 obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 • Uchazeč musí být hodnocen v 8. i 9. ročníku ZŠ „prospěl“.
 • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku) a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž váha podílu jednotné přijímací zkoušky při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 2/3 přijímací zkoušky a 1/3 tvoří průměr ZŠ. Vzoreček pro výpočet bodového ohodnocení ze ZŠ (2,00 x průměr) x 50 = bodové ohodnocení.
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT, ANJ a vyšší bodová úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z MAT – část  B.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou – dvouletý 

64-41-L/51 Podnikání

Kritéria přijetí

 • Obor je určen pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v délce 3 roky denního studia.
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky se konají z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou zkoušku v obou termínech, do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek.
 • V 1. termínu konají přijímací zkoušku uchazeči na škole, kterou uvedli na 1. místě v  přihlášce, 2. termín přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží ředitelce školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) dle §16 odst. 4 obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 • Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání na SŠ (průměrný prospěch závěrečného vysvědčení 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku).
 • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr SŠ a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 60 % přijímací zkoušky a 40 % průměr ze SŠ (1/průměr × 66,67 = bodové hodnocení).
 • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů v tomto pořadí: MAT, ČJL a ANJ.
 • Pokud žák nezíská výuční list, nemůže se stát řádným studentem nástavbového studia. Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nenabývá účinnosti.
 • Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem předloží uchazeč do 27. 6. 2019.
 • Přijetí je podmíněné otevřením třídy s minimálním počtem přijatých uchazečů 12. Maximální průměr prospěchu ve výsledku předchozího vzdělání je stanoven na průměr 2,5, přičemž v případě, že je žák z určitého předmětu nehodnocen, je mu z tohoto předmětu započítána známka nedostatečná.

Obory středního vzdělání H s výučním listem – tříleté

Do oborů středního vzdělání H s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

65-51-H/01 Kuchař-číšník

 • zaměření kuchař
 • zaměření číšník, servírka
 • zaměření kuchař – číšník

29-54-H/01 Cukrář

Kritéria přijetí

 • Ukončené základní vzdělání (9. třída).
 • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
 • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

29-53-H/01 Pekař
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
66-51-H/01 Prodavač
   

 • zaměření prodavač
 • zaměření prodavač – florista

Kritéria přijetí

 • Ukončení povinné školní docházky.
 • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
 • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Obory středního vzdělání E s výučním listem – tříleté

Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 • zaměření kuchařské práce
 • zaměření ubytovací služby

29-51-E/01 Potravinářská výroba

 • zaměření cukrářské práce

23-51-E/01 Strojírenské práce

 • zaměření zámečnické práce a údržba

Kritéria přijetí

 • Tyto obory jsou určeny pro uchazeče vycházející z nižších ročníků základní školy a žáky s doporučením školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona (druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření).
 • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů budou přednostně přijímáni uchazeči s podpůrnými opatřeními.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Obor středního vzdělání C se závěrečnou zkouškou – dvouletý

Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Kritéria přijetí

 • Uchazeč musí mít doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 Školského zákona a splněnou povinnou školní docházku.
 • Přijímáni budou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (středně těžké mentální postižení, nebo mentální postižení s kombinovaným dalším postižením) s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího a vyššího stupně.

Ostatní pokyny a upozornění k přijímacímu řízení

 • Uchazeči do oborů bez přijímací zkoušky obdrží písemné potvrzení přijetí přihlášky ke studiu s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení a termínu zveřejnění výsledků.
 • Uchazeči do maturitních oborů, obdrží písemnou pozvánku k vykonání přijímací zkoušky s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky.
 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami musí předložit k přihlášce o studium odborný posudek školského poradenského zařízení s doporučením vhodného postupu při přijímacím řízení. Každý případ bude pak posuzován individuálně a případně konzultován s příslušným školským poradenským zařízením.
 • Ukázkové testy jsou již nyní k dispozici na webových stránkách CERMATu.
 • Informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html
 • Podrobné informace o přijímacím řízení budou k dispozici na Informačním a vzdělávacím portálu Zlínského kraje https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/Přijímací-řízení-na-střední-školy-a-vyšší-odborné-školy.aspx.
 • Pokud se uchazeč nemohl zúčastnit řádného termínu PZ, jsou stanoveny náhradní termíny 13. a 14. 5. 2018. Neúčast musí být písemně doložena ředitelce školy nejpozději do 3 dnů od konání přijímací zkoušky.
 • Pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno pod evidenčním číslem v budově školy a na webových stránkách školy: www.hskm.cz.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je považováno kladné rozhodnutí ředitelky školy za oznámené.
 • Uchazeč potvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků, jinak zaniká právní účinek rozhodnutí.
 • Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí obdrží uchazeč písemnou formou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 dnů od doručení k odvolacímu orgánu, KÚ Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky střední školy.
 • Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání na jejich žádost promíjí test z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem a uchazeči přidělí v souladu s jeho aktuálním výkonem počet bodů, který odpovídá úrovni znalostí z českého jazyka.
 • Pokud je uchazeč o studium cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Dále pak doklad o splnění povinné školní docházky, který vydala zahraniční škola v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole. V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce, přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nepožaduje.
 • Informace o přijímacím řízení podá ředitelka nebo sekretariát.

Přihlášky:

Prihlaska_SS_denni
Prihlaska_SS_nastavba


Předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020


Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou – denní studium

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

 65-42-M/01

Hotelnictví
Zaměření ·         hotelnictví a cestovní ruch

60

Ano

65-41-L/01

Gastronomie

30

AnoTříleté obory vzdělání H s výučním listem – denní studium

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

29-54-H/01

Cukrář

30

Ne

41-53-H/02

Jezdec a chovatel koní

30

Ne

65-51-H/01

Kuchař- číšník
Zaměření:
kuchař-číšník·         kuchař
číšník

50

Ne

29-53-H/01

Pekař

15

Ne

66-51-H/01

Prodavač
Zaměření:·     prodavač·         prodavač - florista

25

Ne


Tříleté obory vzdělání E s výučním listem – denní studium

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby
Zaměření·         kuchařské práce·         ubytovací služby

22

Ne

29-51-E/01

Potravinářská výroba
Zaměření·         cukrářské práce

14

Ne

23-51-E/01

Strojírenské práce
Zaměření·         zámečnické práce a údržba

8

NeNástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

64-41-L/51

Podnikání

30

Ano

 

Dvouletý obor C se závěrečnou zkouškou

Kód oboru

Obor
školní vzdělávací program

Počet přijímaných žáků

Konání přijímacích zkoušek

78-62-L/02

Praktická škola dvouletá

6

Ne
V Kroměříži dne 10. 1. 2019
Mgr. Ivana Hašová
ředitelka školy

Česká verze English version Version française Deutsch version Spain version
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet
Bankovní spojení : KB Kroměříž, č.ú.18231–691/0100
Jubilejní ročník celorepublikové soutěže Sladké opojení
18.05.2019
Dne 15. května se do Kroměříže sjeli již popatnácté účastníci celostátní soutěže odborných učilišť v cukrářských dovednostech, aby předvedli, čemu se naučili. Letošní téma znělo „Tak jde čas…“
Travel&Meet vítězem soutěže studentských společností!
15.05.2019
Opět je tu po roce soutěž studentských společností. Letos se konal 7. ročník, soutěžilo šest společností, které byly zaměřené na cestování, přípravu pokrmů nebo kosmetiky.
Férová snídaně 2019
13.05.2019
Krásné májové počasí letos přilákalo účastníky Férové snídaně, která se opět konala i v našem městě.
Floristická soutěž oboru zahradník
13.05.2019
V pondělí dne 6. 5. 2019 soutěžili žáci druhého a třetího ročníku oboru zahradník na Florii Kroměříž v prostoru haly "A".
Finanční gramotnost je dnes nezbytná!
01.05.2019
Na závěr čtyřleté výuky ekonomických předmětů si studenti maturitní třídy 4. E ověřili své znalosti
Májová cena Frenštátu p. R. s účastí SŠHS Kroměříž
01.05.2019
V neděli 28. 4. 2019 se konala Májová cena Frenštátu pod Radhoštěm, kde se během tohoto soutěžního dne představila i dvojice reprezentující náš subjekt Střední školy hotelové a služeb Kroměříž – Ing. Michaela Fojtová a Casco Argentino.
Výběrové řízení
30.04.2019
Výběrové řízení: SŠHS Kroměříž – rekonstrukce strukturované kabeláže
První „ST“ sezony 2019 v ESC Olomouc
25.04.2019
Ve dnech 12. – 14. 4. 2019 se konaly první jarní skokové závody v areálu ESC (Equine Sport Centre) Olomouc, kde v sobotu 13. 4. startovala i dvojice za subjekt Střední školy hotelové a služeb Kroměříž - Ing. Michaela Fojtová s koněm Langar.
© 2019 všechna práva vyhrazena - HSKM.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit
realizace: kromnet.cz