Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Linda Lendelová

Konzultační místnost: Na Lindovce 1463, budova A, kabinet 317

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 508

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:50 – 15:35 nebo po domluvě

Co nabízí:

Poradenství žákům a zákonným zástupcům při rizikových projevech žáků, s projevy nežádoucího chování – záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, prekriminální a kriminální chování, rizikové projevy sebepoškozování a další rizikové jevy. Preventivní programy pro třídy, práce na klimatu školní třídy, diagnostika sociálního klimatu ve třídách. Spolupráce školy se spolupracujícími subjekty, které mají v kompetenci problematiku prevence a intervence vč. následné péče při výskytu rizikových jevů, s metodikem prevence v poradně, Střediskem výchovné péče Kroměříž, K-centrem Kroměříž, OSPOD, Policie ČR, Městská policie Kroměříž a další. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Výchovný poradce – Lindovka

Mgr. Kristýna Tvrdá

Konzultační místnost: Na Lindovce, budova A, kabinet 319

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 573

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:50 – 15:35 nebo po domluvě

Co nabízí:

Kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků školy na Úřadech práce atd.

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb, příprava návrhů na další péči o tyto žáky. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. Předávání odborných informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o další kariérové cestě žáků. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních.

 

Školní psycholožka

PhDr. Dagmar Cruzová

Konzultační místnost: Na Lindovce, budova H, místnost 210

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 572

Konzultační hodiny:

V časech konzultačních hodin mě najdete v pracovně nebo se pohybuji v areálu školy. Časové termíny mimo konzultační hodiny jsou možné dle individuální dohody. Pokud máte zájem o konzultaci u školní psycholožky, prosím objednejte se předem na smluvený termín prostřednictvím e-mailu.

PONDĚLÍ

13,00 – 15,00 hod.

ÚTERÝ

13,00 – 15,00 hod.

STŘEDA

9,00 – 13,00 hod.

ČTVRTEK

13,00 – 15,00 hod.

 
Co nabízí:

Psychologickou pomoc

 • ve stresových a krizových situacích, po prožité traumatické události
 • v případech šikanování v třídním kolektivu a kyberšikany na sociálních sítích
 • při zvládání školního neúspěchu
 • pomoc s obtížemi při začlenění do kolektivu
 • pomoc se zvládáním studia se syndromem ADHD ( poruchy pozornosti s hyperaktivitou)
 • v případě psychických potíží a osobnostních problémů
 • psychodiagnostika psychických problémů a osobnostních poruch
 • pomoc s úzkostnými stavy a projevy panické poruchy
 • při psychosomatických problémech
 • při problémech s koncentrací pozornosti a trémou při zkouškách
 • v případech domácího násilí v rodině, týrání a zanedbávání
 • při závažných rodinných problémech, v předrozvodové, rozvodové nebo porozvodové situaci v rodině
 • v případech závažných problémů v blízkých vztazích (přátelských a partnerských)
 • v případech sexuálního zneužívání
 • poradenství při řešení poruch příjmu potravy
 • v případech tělesného sebepoškozování
 • při depresivních myšlenkách a pocitech bezvýchodnosti a neřešitelnosti aktuální osobní situace
 • při vznikající závislosti na alkoholu nebo drogách
 • při vznikající závislosti na počítačových hrách
 • při vznikající závislosti na sociálních sítích
 • při zvládání tendencí k agresivnímu chování
 • při zvládání nutkavého chování
 • poradenství zaměřené na efektivní plánování a strukturované rozložení vlastního času, organizaci činností a priorit

Metody práce:   krizová intervence, individuální psychoterapie, rodinná terapie, odborné psychologické poradenství

Žákům nabízí podporu v následujících oblastech: problémy s učením, osobní, vztahové a rodinné problémy, obavy, úzkosti, strachy z různých důvodů, krizové situace a prožívání, nízké sebevědomí, asertivní dovednosti, komunikační dovednosti, osobnostní a profesní rozvoj.

Zájem o psychologickou podporu mohou využít jak žáci, tak zákonní zástupci, a to jak v rámci jednorázové psychologické konzultace, krizové intervence, tak i jako dlouhodobou spolupráci a podporu. Mezi činnost školního psychologa patří také besedy s žáky, podpora zdravého klimatu třídních kolektivů, osvětová činnost psychologa v rámci podpory duševního zdraví žáků. Forma spolupráce tak může být individuální i skupinová. Žák může využít služby školní psycholožky v základním rozsahu. Pokud žák potřebuje dlouhodobější psychologickou podporu, je nutný u nezletilých studentů individuální informovaný souhlas zákonného zástupce, v tomto směru probíhá ze strany školní psycholožky kontakt s rodiči pro získání souhlasu a dohodu o další spolupráci. Také při spolupráci školní psycholožky se zletilými žáky je kladen důraz na dostatečné informování žáků o poskytované podpoře a dohodě na jejím rozsahu a cíli. Spolupráce školní psycholožky v rámci školního prostředí se vždy odvíjí od konkrétních potřeb a funguje na základě vzájemné dohody na cílí a formě spolupráce. Do spolupráce mohou být na základě dohody zapojeny další osoby dle potřeby (rodiče, spolužáci, pedagogičtí pracovníci, atd.). Školní psycholožka je vázána mlčenlivostí. Tímto zaručuje, že informace z konzultací jsou důvěrné a bez souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce studenta nebudou poskytovány dalším osobám (mimo ohlašovací povinnosti).

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

 • dummy+420 573 504 511

 • dummy+420 573 504 611

 • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

zl kraj

.

Vyhledávání